Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schoonheidsbehandelingen, productbestellingen, waarbij u – de klant – optreedt als opdrachtgever en/of koper (“u”), en wij, Sugar Me Body Sugaring praktijk, optreden als opdrachtnemer en/of verkoper (“wij”).

 

ACCEPTATIE
Door het maken van een afspraak voor een schoonheidsbehandeling en/of het bestellen van een product, accepteert u onze algemene voorwaarden. Ook stemt u ermee in dat eventueel door u gebruikte algemene (inkoop)voorwaarden niet van toepassing zijn.

 

INFORMATIEVERSTREKKING
U dient ons voorafgaand aan iedere schoonheidsbehandeling te voorzien van alle inlichtingen, informatie en gegevens waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs moet begrijpen dat deze voor ons noodzakelijk zijn in het kader van de schoonheidsbehandeling.

 

AFSPRAAK
Een afspraak voor een schoonheids- of massagebehandeling wordt uitsluitend via de mail info@sugarme.nl of contactformulier gemaakt en bevestigd.

  • U wordt verzocht uw volledige naam, adres- en telefoongegevens mee te sturen tijdens het maken van een afspraak, (dit in geval van het moeten nasturen van een factuur).
  • Nadat Sugar Me de gevraagde informatie heeft ontvangen, ontvangt u een bevestigingsmail en staat de afspraak vast.

 

TE LAAT EN VERHINDERING

  • Bent u te laat, dan laat u dit minimaal 30 minuten uitsluitend telefonisch weten.
  • Mocht u méér dan 15 minuten te laat zijn voor een afspraak en heeft u niets van u laten horen, dan kan het zijn dat wij u op dat moment niet meer van dienst kunnen zijn. In dat geval zijn wij gerechtigd de afspraak te annuleren met behoud van het recht op ontvangst van het volledige bedrag voor de schoonheidsbehandeling.
  • Bent u verhinderd, dan kunt u dit kosteloos uiterlijk 24 uur vóór aanvang van uw afspraak doorgeven.
  • Doorgeven van verhindering 24 uur binnen uw afspraak, wordt u het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht.
  • Niet komen opdagen na een afspraak, wordt u het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht, (u ontvangt een factuur).
  • Onvermijdelijke verhinderingen aan onze zijde, zullen wij onmiddellijk aan u melden via de aan ons bekende contactgegevens.

 

ONZE VERPLICHTINGEN
Wij zullen alle schoonheids- en massagebehandelingen, verrichten naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

GEDRAG EN PERSOONLIJKE HYGIENE
In onze praktijk dient u zich fatsoenlijk te gedragen en onze instructies op te volgen. Wij verwachten van u dat uw persoonlijke hygiëne in orde is. Indien uw gedrag en/of uw persoonlijke hygiëne naar ons oordeel daartoe aanleiding geeft, behouden wij ons het recht voor u de (verdere) toegang tot onze praktijk te ontzeggen. 

 

DISCLAIMER
Hoewel Body Sugaring in principe een veilige manier van ontharen is en minder pijnlijk is/kan zijn dan vergelijkbare behandelingen, zijn oefening, vaardigheid en techniek vereist voor het beste resultaat. Een slechte techniek kan pijn veroorzaken en leiden tot huidbeschadigingen en/of bloeduitstortingen. Indien na gebruik meer dan noemenswaardige en/of langdurige huidproblemen optreden, dan raden wij het verdere gebruik van onze Body Sugar behandelingen en/of producten af.

 

KLACHTEN
Indien u een klacht heeft over de uitgevoerde schoonheidsbehandeling, dan dient u deze klacht onmiddellijk na ontdekking van het probleem en in ieder geval binnen een redelijke termijn na uitvoering van de schoonheidsbehandeling, bij ons te melden. Wij zullen dan in overleg met u, zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare en redelijke oplossing van de klacht.

 

ALLE PRODUCTEN
Het kan voorkomen dat u allergisch bent voor één of meerdere van de door ons gebruikte ingrediënten in onze producten. Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van uw (eventuele) allergieën, voordat u een behandeling ondergaat, of een product bij van ons aanschaft. Mocht er een allergische reactie optreden na gebruik van één van producten, dan adviseren wij u onmiddellijk te stoppen met verder gebruik.

 

AANSPRAKELIJKHEIDCONSUMENT
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die u mocht lijden als gevolg van het ondergaan van een schoonheidsbehandeling, indien die schade het gevolg is van door u verstrekte onjuiste of onvolledige inlichtingen, informatie en/of gegevens over uw persoon, lichamelijke aandoeningen, medicatie, uw werkzaamheden en/of uw vrijetijdsbestedingen. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de prijs die u heeft betaald voor de schoonheidsbehandeling. Deze beperking van aansprakelijkheid vervalt, indien ons grove schuld of opzet verweten kan worden.

Het gebruik van onze producten is voor eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van uw gebruik daarvan.

 

BESTELLEN PRODUCTEN
Producten kunt u bestellen via onze website www.sugarme.nl. Het is ook mogelijk uw bestelling, uitsluitend na afspraak, af te halen op onze locatie in Amsterdam.

onderstaande bepalingen hebben betrekking op bestellingen via onze website:

 

PRIJS EN BETALING
Prijzen op onze website zijn inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en exclusief verzendkosten. De totale kosten, inclusief verzendkosten, dient u na het ontvangen van uw factuur over te maken op onze bankrekening. De van toepassing zijnde betalingsgegevens staan vermeld op uw factuur.

 

VERZENDING EN AFLEVERING
Na ontvangst van uw betaling zullen wij de door u bestelde producten versturen, naar het door u opgegeven adres. Houdt u rekening met een levertijd van ongeveer 2-3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Afhankelijk van de grootte van uw bestelling en onze voorraad, wordt de levertijd aangegeven op uw factuur. Uiteraard doen wij ons best om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren.

 

PRODUCTGARANTIE
Wij garanderen dat al onze producten handgemaakt zijn, van 100% natuurlijke en biologische ingrediënten zonder kunstmatige toevoegingen. Onaangebroken, niet-gebruikte producten in hun originele verpakking, kunt u aan ons retourneren tegen terugbetaling van de koopprijs, exclusief verzendkosten. De voorwaarde hierbij is wel dat u binnen zeven werkdagen na ontvangst van de producten een e-mail aan ons stuurt waarin u aangeeft dat u uw aankoop wenst te retourneren. De kosten van het retourzenden komen voor uw rekening. Na ontvangst van de door u geretourneerde producten, zullen wij, de kosten van uw aankoop, (exclusief verzendkosten), zo snel mogelijk overmaken op uw bankrekening. Wij zijn niet gehouden tot terugbetaling, indien wij vaststellen dat de door u geretourneerde producten zijn aangebroken en/of gebruikt.

 

AANSPRAKELIJKHEIDBEDRIJF
U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade die u mocht lijden in verband met uw beroeps- of bedrijfsmatige toepassing van onze producten. U vrijwaart ons tegen claims van elke derde waarbij wij worden aangesproken tot vergoeding van schade die die derde lijdt of heeft geleden (a) als gevolg van een dienst die u heeft geleverd aan die derde met gebruikmaking van onze producten, en (b) als gevolg van het eigen gebruik door die derde van producten die u aan die derde heeft geleverd.

 

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Wij verwerken persoonsgegevens en doen dat uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving. Zonder uw voorafgaande toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe worden gedwongen door de wet of overheidswege.

 

GEHEIMHOUDING
Gezien de aard van onze producten en diensten, verplichten wij ons tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie aangaande of betrekking hebbende op uw persoon, uw lichaam en de behandelingen die u ondergaat. Deze geheimhoudingsplicht vervalt, indien wij gedwongen worden tot openbaring door de wet of van overheidswege.

 

TOEPASSELIJK RECHT
Op elke transactie en overeenkomst tussen ons is Nederlands recht van toepassing.

Sugar Me, Amsterdam, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (Kvknr.: 73689149)